Co powinna zawierać faktura VAT?

Do wystawienia faktury VAT, upoważnieni są podatnicy podatku VAT. Sama faktura VAT, powinna zawierać wszystkie elementy obowiązkowe pod groźbą jej nieważności. Ponadto, może zawierać dodatkowe elementy, które tym bardziej pozwalają na jej identyfikację. Jest to dokument transakcyjny, który pozwala zidentyfikować strony, podmiot, a także termin transakcji.

Do jej obowiązkowych elementów, według ustawy o podatku od towarów i usług art. 106e, należą:

 • data wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług, jest identyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, albo datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi, bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na: sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Jak widać, na fakturze powinny znaleźć się informacje, które w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować nie tylko samą fakturę, ale także dostawcę towarów czy usług, oraz kupującego. Ponadto, powinny się na niej znaleźćinformacje dotyczące towaru lub usługi, które w sposób jednoznaczny, ilościowy i finansowy, określają daną sprzedaż lub usługę. Dla łatwiejszego obliczania podatku VAT, zamieszczamy dane na temat kwot netto, wartości podatku, stopy podatkowej, wartości sprzedaży i należności.

faktury

Dodatkowe informacje, które powinny znaleźć się na fakturze

Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT informuje, że faktury powinny również zawierać takie informacje, jak:

 • metodę kasową dla małych firm, które wybrały tę metodę,
 • samofakturowanie, gdy fakturę wystawia nabywca,
 • odwrotne obciążenie, gdy podatek VAT płaci nabywca,
 • procedura marży i procedura marży dla biur podróży. Stosuje się je dla kwot, w których opodatkowaniu podlega wyłącznie marża.

Zwolnienie z podatku VAT

Według art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT w przypadku zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego z płacenia podatku VAT, na fakturze trzeba zamieścić informacje o:

 • przepisie aktu, wydanego na podstawie ustawy lub ustawę, na podstawie której podmiot został zwolniony z podatku,
 • przepisie dyrektywy, która zwalnia taki typ dostawy towarów lub świadczenia usług od podatku VAT,
 • innej podstawie prawnej, która zwalnia podmiot od podatku.

W przypadku zwolnienia z VAT, należy zaznaczyć na jakiej podstawie prawnej nabyto taki przywilej.

Zbędny podpis na fakturze

Podczas dostosowania Polskich przepisów do norm Unii Europejskiej, dokonano zmiany, według której podpis i pieczątka firmy na fakturze nie są już wymagane. Faktura bez podpisu jest uznawana za dokument księgowy. Złożenie podpisu i pieczątki nie jest też błędem, oraz jest często praktykowane przez ludzi i firmy, które uważają, że taki sposób bardziej uwiarygodnia fakturę w oczach księgowego lub klienta.

Faktura uproszczona

1 stycznia 2013 roku, czynni podatnicy VAT i podatnicy zwolnieni, nabyli prawo do wystawiania uproszczonej faktury VAT. Jak sama nazwa wskazuje, faktura w takiej formie ma o wiele mniej obowiązkowych wpisów. Można ją wystawiać wyłącznie do wartości sprzedaży, na poziomie 450 zł lub 100 euro. Nie ma jednak takiego obowiązku, a stosowanie faktur uproszczonych, leży tylko i wyłącznie w gestii wystawiającego.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]